Splošni pogoji najema čistilnih strojev

 

SPLOŠNI POGOJI NAJEMA

Podjetje TRG d.o.o., Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, v nadaljevanju najemodajalec, daje stroj oz. opremo v najem po določbah in pod pogoji, ki so določene v nadaljevanju in so sestavni del najemne pogodbe s katerimi je najemnik seznanjen, kar potrjuje s podpisom v pogodbi o najemu stroja/opreme.

Ti splošni pogoji (v nadaljevanju: pogoji) opredeljujejo pogoje izposoje in uporabe strojev in opreme, ter obveznosti najemodajalca in najemnika.

Ti pogoji zavezujejo najemodajalca in najemnika kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007).

 

1. Člen   Upravljanje z najetim strojem oz. opremo

Z najetim strojem oz. opremo sme upravljati le pooblaščena oseba, ki lahko z veljavnim dokumentom dokaže, da je usposobljena za upravljanje s strojem oz. opremo in ima izrecno pisno pooblastilo najemnika za upravljanje.

Z najetim strojem oz. opremo ni dovoljeno upravljanje osebam, če so le-te pod vplivom alkohola, mamil, zdravil ali drugih opojnih substanc, ki onemogočajo varno uporabo stroja oz. opreme.

Najemnik stroja ali opreme ne bo uporabljal oz. ne bo dovolil, da se uporablja v nasprotju s katerim koli zakonom in bo na zahtevo najemodajalca na prvi poziv povrnil vse stroške, ki bi nastali zaradi takega ravnanja.

Stroja oz. opreme ni dovoljeno dajati v najem tretji osebi brez predhodnega pisnega dovoljenja najemodajalca.

Stroja oz. opreme ni dovoljeno uporabljati v namene, za katere le-ta ni namenjen/-a, prav tako stroja ali opreme ni dovoljeno preobremenjevati.

Najemnik brez privolitve najemodajalca ne sme na stroju ali opremi izvajati kakršne koli spremembe ali dopolnitve. Če najemnik spremembe ali dopolnitve izvede brez pisnega dovoljenja najemodajalca, se s tem zaveže, da bo prevzel vse stroške, ki bi nastali, da se vzpostavi stanje stroja oz.  opreme ob prevzemu.

Najemnik se obvezuje, da bo spoštoval in upošteval vse določbe in pogoje v tej pogodbi. V primeru kršitve bo najemnik najemodajalcu povrnil vso škodo, k bo s tem nastala; višino škode določi najemodajalec. Najemnik se obvezuje, da bo ves čas najema skrbel za stroj oz. opremo skrbno ter primerno in skrbel za nemoteno delovanje stroja. V primeru porabe dodanega mehčalca (1L) je najemnik za pravilno delovanje stroja dolžan dokupiti mehčalec.

 

2. Člen   Izdaja in vrnitev najetega stroja oz. opreme

Stroj oz. oprema je v vsakem času neodtujljiva last najemodajalca. Najemnik ga/jo sprejme v brezhibnem stanju z opremo in potrebnimi dokumenti, kar potrdi s podpisom pogodbe. Najemnik se zavezuje, da bo vrnil stroj oz. opremo v takšnem stanju, ki ga/jo je sprejel. Najemnik se prav tako obvezuje, da bo stroj oz. opremo vrnil na kraj, kjer ga/jo je prevzel, če ni dogovorjeno drugače. Cene najema ne vključujejo prevoz stroja oz. opreme do najemnika in nazaj do najemodajalca. Ob najemu stroja najemojemalec položi varščino, ki se po zaključku najema vrne.

 

3. Člen   Najem

Najem se obračuna po pogojih, ki so navedeni v vsakokrat veljavnem ceniku. Podaljšanje je mogoče na podlagi pisnega potrdila najemodajalcu o podaljšanju. Oseba, ki prevzame stroj oz. opremo in podaljša pogodbo, je seznanjena, da je polno osebno odgovorna za plačilo najemnine skupaj z osebo, družbo ali organizacijo, v imenu katere prevzema stroj oz. opremo.

Najemnik omogoča najemodajalcu neomejen vstop na lokacijo, kjer se stroj oz. oprema nahaja in občasno kontrolo uporabe stroja oz. opreme, ki je v najemu. V primeru odvzema opreme oz. stroja zaradi kršitve pogodbenih obveznosti, najemnik ne bo oviral dostopa na lokacijo in odvoza stroja oz. opreme na stroške najemodajalca.

 

4. Člen   Vzdrževanje

Najemnik se obvezuje, da bo ves čas najema skrbel za stroj oz. opremo skrbno ter primerno in skrbel za nemoteno delovanje stroja.

 

5. Člen   Okvare

Vse servise in popravila stroja oz. opreme opravlja najemodajalec. Najemnik se obveže, da bo najemodajalca o okvari obvestil takoj oz. isti delovni dan. Najemodajalec bo najemniku na podlagi njegovih informacij podal nadaljnja navodila. Stroj oz. opremo lahko popravi le najemodajalec oz. oseba pooblaščena s strani najemodajalca. Če popravila niso opravljena tako, najemodajalec stroškov ne prizna in jih je v celoti dolžan nositi najemnik. Morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil najemodajalca in tega pravilnika, bo v celoti poravnal najemnik.

 

6. Člen   Gorivo in ostale tekočine

Gorivo ni vključeno v ceno najema. Najemnik prevzame stroj s polno baterijo/akumulatorjem in ga mora takšnega tudi vrniti. V nasprotnem primeru ima najemodajalec pravico zaračunati stroške polnjenja po veljavnem ceniku. V ceno najema je vštet en liter (1L) mehčalca vode, pri strojih kjer je to predvideno. V strojih se lahko uporabljajo samo original Karcher čistila. Čistila niso všteta v ceno najema in se zaračunajo po veljavnem ceniku.

 

7. Člen   Zavarovanje

Stroj oz. oprema nima nikakršnega zavarovanja, razen če je to z najemno pogodbo določeno drugače. Osnovno in dodatno zavarovanje stroja oz. opreme zagotavlja najemojemalec.

 • Najemojemalec prevzema vse stroške in krije škodo, ki nastane:
 • zaradi nepravilne uporabe stroja in opreme
 • zaradi povzročitve škode tretji osebi
 • zaradi škode, ki je povzročena zaradi vandalizma
 • zaradi škode, povzročene namenoma ali iz hude malomarnosti
 • zaradi pobega najemnika s kraja nezgode
 • če je z najetim strojem oz. opremo upravljala nepooblaščena oseba
 • če je naloženi tovor poškodoval vozilo

 

8. Člen   Obveznosti v primeru nezgode

Najemnik se obvezuje, da bo v primeru nezgode ščitil interese najemodajalca (in zavarovalnice v primeru zavarovanja stroja oz. opreme) tako, da:

 • bo zabeležil imena in naslove vseh vpletenih prič nezgode ter registrske številke oz. druge evidenčne podatke
 • ne bo priznal krivde tretjim osebam
 • bo takoj kontaktiral najemodajalca in ga obvestil o škodi, tudi če je ta neznatna
 • ne bo zapustil poškodovanega stroja oz. opreme, dokler ga ne zavaruje in umakne na varno
 • bo v primeru nezgode obvezno in takoj poklical in počakal policijo, morebitnim poškodovancem pa nudil prvo pomoč
 • bo napisal poročilo o nezgodi, podal svojo izjavo in jo takoj dostavil najemodajalcu

Če najemnik ne bo ravnal kot je navedeno v prejšnjem odstavku tega člena bo odgovarjal za vse posledice in škodo, ki bi zaradi tega nastala najemodajalcu. V
primeru nezgode najemodajalec nima nobenih obveznosti do najemojemalca.

 

9. Člen   Izguba lastnine

Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki sta jo pustila na najetem stroju oz. opremi, ali v prostorih najemodajalca. Najemnik se izrecno odpoveduje vsaki zahtevi, ki bi izhajala iz omenjenih izgub in nastale škode.

 

10. Člen   Upoštevanje predpisov

Najemnik je odgovoren in prevzame vse obveznost, ki bi nastale zaradi neupoštevanja predpisov o upravljanju s strojem ali opremo ali kršenjem zakona. Na
zahtevo lahko najemojemalec ob najemu stroja prejme osnovna ustna navodila za pravilno uporabo stroja.

 

11. Člen   Uporaba stroja izven območja Republike Slovenije

Uporaba najetega stroja izven območja Republike Slovenije ni dovoljena. Najemojemalec mora biti državljan Republike Slovenije, v kolikor je najemnik pravna
oseba, mora biti le-ta registrirana kot pravni subjekt v Republiki Sloveniji.

 

12. Člen   Splošna določila

Najemnik stroja oz. opreme ne sme pustiti nezavarovanega. Najemnik je dolžan skrbeti za stroj oz. opremo in jo/ga vzdrževati kot dober gospodar v skladu z
najemodajalčevimi navodili, priporočili in dobrimi poslovnimi običaji.
Najemojemalec je dolžan ob najemu določiti okviren datum, do katerega bo imel stroj v najemu. Datum vračila bo zapisan v pogodbi.
Ta pogodba je sestavljena iz dveh delov in podpisana v dveh izvodih, od katerih en izvod prejme najemodajalec, en izvod pa najemojemalec.

 

13. Člen   Plačilo najemnine

Najemnik mora poravnati najemnino ob vračilu stroja, v kolikor ni drugače dogovorjeno z najemodajalcem.

 

14. Člen   Pristojno sodišče

Za razsojanje sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.